TEST Livesystem Co-Sammellinux3

KFW_ds_002Datenschutz BDSG DEopencreateCSVkfw_coursedata_ds.csv
KFW_ds-en_002Datenschutz BDSG ENopencreateCSVkfw_coursedata_ds-en.csv
KFW_adv_002Datenschutz Auftragsdaten DEopencreateCSVkfw_coursedata_adv.csv
KFW_adv-en_002Datenschutz Auftragsdaten ENopencreateCSVkfw_coursedata_adv-en.csv
KFW_kp_002Betrugs- und Korruptionsprävention DEopencreateCSVkfw_coursedata_kp.csv
KFW_kp-en_002Betrugs- und Korruptionsprävention ENopencreateCSVkfw_coursedata_kp-en.csv
KFW_wphg_003WpHG UmI DEopencreateCSVkfw_coursedata_wphg.csv
KFW_wphg-en_003WpHG UmI ENopencreateCSVkfw_coursedata_wphg-en.csv
KFW_is_002Informationssicherheit DEopencreateCSVkfw_coursedata_is.csv
KFW_is-en_001Informationssicherheit ENopencreateCSVkfw_coursedata_is-en.csv
KFW_gw_001Geldwäsche DEopencreateCSVkfw_coursedata_gw.csv
KFW_gw-en_001Geldwäsche ENopencreateCSVkfw_coursedata_gw-en.csv
KFW_umi-adv_001Umgang mit Information - Auftragsdaten DEopencreateCSVkfw_coursedata_umi-adv.csv
KFW_umi-adv-en_001Umgang mit Information - Auftragsdaten ENopen
KFW_umi-ds_001Umgang mit Information - Datenschutz DEopen
KFW_umi-ds-en_001Umgang mit Information - Datenschutz ENopen
KFW_umi-is_001Umgang mit Information - Informationssicherheit DEopen
KFW_umi-is-en_001Umgang mit Information - Informationssicherheit ENopen
KFW_abf01_001Aufmerksam bei Finanzgeschäften - Kurs 1 DEopen
KFW_abf01-en_001Aufmerksam bei Finanzgeschäften - Kurs 1 ENopen
KFW_abf02_001Aufmerksam bei Finanzgeschäften - Kurs 2 DEopen
KFW_abf02-en_001Aufmerksam bei Finanzgeschäften - Kurs 2 ENopen